Статут партії «Відродження»

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

15 червня 2004 року

Свідоцтво № 97-п.п

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами Партії

«Відродження»

30 травня 2004 року

 

Взято до відома в новій редакції

28 листопада 2005 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО» (зі змінами)

ІІ З’їздом Партії «Відродження»

06 листопада 2005 року

 

Взято до відома в новій редакції

27 липня 2006 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО» (в новій редакції)

ІІІ З’їздом Партії «Відродження»

(позачерговим)

27 травня 2006 року

 

Взято до відома в новій редакції

14 липня 2015 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО» (зі змінами)

V З’їздом Партії

«Відродження» (ІІІ етап)

05 червня 2015 року

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» (зі змінами)

VI З’їздом Партії

«Відродження» (VI етап)

27 вересня 2016 року

 

СТАТУТ

ПАРТІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ»

 

м. Київ, 2016 рік

 

 

 

 

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ_____________________________________________________4

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ_________________________________________________4

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПАРТІЇ________________________________________________5

ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ________________________________________________________6

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ_________________________________________8

КЕРІВНІ І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ_______________________________________9

СТРУКТУРНІ УТВОРЕННЯ ПАРТІЇ____________________________________________16

КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПАРТІЇ____________________________________________27

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У СТАТУТ І ПРОГРАМУ

ПАРТІЇ_____________________________________________________________________29

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ__________________________________________30

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Партія «Відродження», надалі Партія, є політичною партією, що створена на основі спільності інтересів громадян України – прихильників Програми Партії, для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Партії провадиться відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України, Статуту і Програми Партії.

1.3. Партія володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, до якої належать прапор, гімн, розпізнавальний знак, девіз, зразки яких затверджуються Президією Політичної Ради Партії. Символіка реєструється в установленому законом порядку. Партія може набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.4. Діяльність Партії ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, законності і гласності. Партія вільна у визначенні своєї внутрішньої структури, цілей, форм і методів діяльності, за винятком обмежень, визначених чинним законодавством.

1.5. Партія діє на основі ідейної спільності що означає:

1.5.1. виборність всіх органів Партії знизу доверху;

1.5.2. періодичну звітність виборних органів і працюючих у них членів Партії в порядку, передбаченому Статутом Партії;

1.5.3. колегіальність і відкритість у роботі всіх структурних утворень і виборних органів Партії;

1.5.4. особисту відповідальність кожного члена Партії за виконання своїх обов’язків і партійних доручень;

1.5.5. партійну дисципліну, що передбачає дотримання всіма структурними утвореннями, їхніми органами і кожним членом Партії прийнятих рішень;

1.5.6. врахування поглядів меншості при виробленні партійних рішень і безумовне підпорядкування меншості більшості після прийняття рішень;

1.5.7. обов’язковість виконання рішень вищих органів Партії для нижчестоящих.

1.6. Партія має повне найменування – Партія «Відродження» і скорочене найменування – ПВ.

1.6.1. Повне найменування Партії англійською мовою – Party «Vidrodzhennya».

1.7. Партія здійснює свою діяльність на всій території України.

1.8. Партія не несе майнової відповідальності за зобов’язаннями її членів, а члени Партії не відповідають за зобов’язаннями Партії

1.9. Місцезнаходження постійно діючого керівного органу Партії – Політичної Ради Партії: 01001,м. Київ, провулок Музейний, 10.

 

 1. II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

 

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах.

2.2. Завдання Партії:

2.2.1. сприяння становленню стабільного, безпечного, справедливого суспільства;

2.2.2. сприяння створенню економічних, політичних, соціальних, культурних і правових умов для забезпечення суспільного розвитку;

2.2.3. сприяння в підготовці законодавчих ініціатив у порядку, визначеному чинним законодавством України, у тому числі розробці державних і місцевих програм у сфері економіки, охорони здоров’я, освіти, культури, духовного розвитку, спорту і відпочинку;

2.2.4. висування кандидатів:

 • у Президенти України;
 • у депутати Верховної Ради України;
 • до представницьких органів місцевого самоврядування та надання їм підтримки на виборах;

2.2.5. сприяння входженню членів Партії в органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України;

2.2.6. проведення пропагандистської і роз’яснювально-інформаційної роботи з населенням, взаємодія з громадськістю в усіх напрямках діяльності Партії;

2.2.7. участь у політичному житті суспільства;

2.2.8. сприяння досягненню повної трудової зайнятості населення як одного з основних пріоритетів економічної і соціальної політики держави;

2.2.9. сприяння встановленню загального і справедливого доступу до якісної освіти, вищого рівня охорони здоров’я, докладаючи політичних зусиль до усунення нерівності, викликаної соціальними умовами;

2.2.10. сприяння проведенню державою політики, спрямованої на суспільне, професійне і моральне становлення молодих людей, знаходження ними гідного місця в суспільстві;

2.2.11. участь у формуванні представницьких органів влади, вираження політичної волі громадян, які підтримують програмні цілі партії.

2.3. Партія реалізує свої цілі та завдання засобами, не забороненими законодавством України, як безпосередньо, так і через своїх представників у виборних органах державної влади та місцевого самоврядування.

 

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРТІЇ

 

3.1. Партія має право:

3.1.1. вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні», іншими законами України, Програмою та Статутом Партії;

3.1.2. брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

3.1.3. підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати міжнародні спілки (вступати до них) та здійснювати інші заходи, які не суперечать законам та міжнародним угодам України;

3.1.4. ідейно, організаційно, матеріально та фінансово підтримувати молодіжні, жіночі та інші громадські організації, надавати допомогу в їх створенні;

3.1.5. створювати територіальні організації Партії, у тому числі з правами юридичної особи, закріплювати за ними майно для реалізації програмних і статутних цілей і задач Партії; створювати первинні організації і первинні осередки Партії, а також приймати рішення про реорганізацію і ліквідацію територіальних організацій та первинних організацій і первинних осередків Партії;

3.1.6. висувати самостійно або в блоці з іншими політичними утвореннями кандидатів для участі у виборах в органи державної влади та місцевого самоврядування;

3.1.7. організовувати і проводити збори, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування й інші публічні заходи, в порядку встановленому чинним законодавством України;

3.1.8. проводити соціологічні дослідження, опитування населення з метою вивчення громадської думки;

3.1.9. використовувати державні засоби масової інформації, засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

3.1.10. на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України, одержувати в користування або орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно;

3.1.11. виступати учасником цивільно-правових відносин, у тому числі вчиняти правочини, юридичні дії відповідно до законодавства України і Статуту Партії;

3.1.12. здійснювати благодійну діяльність;

3.1.13. на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими політичними партіями та громадськими організаціями в спілки (союзи тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.14. представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси членів Партії у державних, громадських органах та органах місцевого самоврядування;

3.1.15. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей та завдань, що передбачені Статутом та Програмою Партії;

3.1.16. публічно висвітлювати свою позицію з питань державного і суспільного життя, вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї, цілі та завдання.

3.2. Партія зобов’язана:

3.2.1 дотримуватися у своїй діяльності Конституції України, законів України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також Програми і Статуту Партії;

3.2.2 інформувати, у порядку і строки встановлені законодавством, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, про територіальні організації партії або інші структурні утворення, передбачені цим Статутом, про зміни найменування Партії, Програми Партії, Статуту Партії, керівних органів Партії та про їх місцезнаходження.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

 

4.1. Членами Партії можуть бути громадяни України, які, відповідно до Конституції України, мають право голосу на виборах, визнають Статут і Програму Партії, поділяють її мету і завдання, приймають участь у її діяльності.

4.2. Членство в Партії та вихід з неї є добровільними.

4.3. Член Партії не може бути одночасно членом інших політичних партій.

4.4. Членство в Партії є фіксованим. Організація обліку членів Партії здійснюється Секретаріатом Партії на підставі цього Статуту.

4.5. Регіональний та первинний облік членів Партії ведеться відповідним секретаріатом Партії на основі Єдиного реєстру членів Партії.

4.6. Вступ у Партію.

4.6.1. Прийом у члени Партії здійснюється первинною організацією Партії, або Політичною Радою територіальної організації Партії, або Президією Політичної Ради Партії, на підставі особистої письмової заяви особи, анкети та згоди на збір та обробку персональних даних, що подаються за місцем її постійного чи переважного проживання або до Президії Політичної Ради Партії.

4.6.2. Рішення про прийом до Партії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на зборах (засіданні).

4.6.3. Кандидат у члени Партії вважається прийнятим у члени Партії з дня розгляду його заяви зборами первинної організації, Політичною Радою територіальної організації або Президією Політичної Ради Партії і прийняття ними відповідного рішення.

4.6.4. Заява кандидата в члени Партії повинна бути розглянута відповідним органом Партії в термін не пізніше 30 днів від дня отримання заяви.

4.6.5. У випадку, якщо заява кандидата у члени Партії не розглянута у встановлений термін, він має право звернутися до іншого органу Партії, передбаченого у пункті 4.6.1 Статуту Партії. Зазначена заява розглядається відповідним органом Партії в місячний термін.

4.6.6. Оформлення прийому і постановки на облік члена Партії здійснюється територіальною організацією Партії.

4.6.7. Внесення до Єдиного реєстру членів Партії і виготовлення бланків партійних квитків забезпечується Секретаріатом Партії на підставі зведень, поданих територіальними організаціями Партії.

4.6.8. Бланки партійних квитків направляються Секретаріатом Партії в обласні організації Партії, партійну організацію АР Крим, партійні організації відповідно міст Києва та Севастополя, з подальшою (в разі необхідності) передачею цих бланків секретаріатам організацій Партії районного рівня, або в первинну організацію Партії за місцем постійного або переважного проживання нового члена Партії для вручення йому квитка та постановки на облік.

4.7. Припинення членства в Партії.

4.7.1. Член Партії може добровільно вийти з Партії. Припинення членства відбувається на підставі його особистої письмової заяви, котра подається у первинну (територіальну) організацію Партії за місцем постійного або переважного проживання члена Партії.

4.7.2. Член Партії може бути виключений з Партії за недотримання Статуту Партії, за дії, що дискредитують Партію за рішенням:

 • керівних органів Партії;
 • керівних органів територіальної організації Партії;
 • первинної організації Партії.

Рішення про виключення з Партії приймається більшістю голосів присутніх на відповідних зборах первинної організації Партії.

4.7.3. Член Партії має право подати заяву до керівних органів Партії або територіальної організації Партії, за рівнем вищу від організації Партії, якою прийняте рішення про виключення з Партії, щодо поновлення його членства в Партії.

4.7.4. Виключений член Партії не може бути знову прийнятий у Партію протягом трьох років з моменту ухвалення рішення про його виключення, окрім випадків поновлення членства в Партії керівними органами Партії та територіальних організацій Партії, згідно п. 4.7.3. Статуту Партії.

4.7.5. Припинення членства в Партії автоматично настає у випадках: смерті громадянина, втрати членом Партії громадянства України, визнання члена Партії недієздатним, а також у випадку, якщо член Партії на підставі особистої письмової заяви вступив в іншу політичну Партію.

4.7.6. Припинення членства в Партії, окрім випадків, передбачених п. 4.7.5 цього Статуту, настає з дня ухвалення рішення про виключення з Партії. Інформація про виключення члена Партії доводиться до Секретаріату Партії для внесення відповідного запису у Єдиному реєстрі членів Партії.

4.7.7. Виключення, припинення або зупинення членства в Партії особи, яка була членом керівного органу Партії тягне за собою припинення повноважень цієї особи як члена керівного органу.

4.8. Зупинення членства в Партії

4.8.1.Член Партії зупиняє членство в Партії, у випадку призначення його на посаду чи службу, перебування на яких чинним законодавством України обмежує право членства в політичних партіях.

4.8.2. Зупинення членства в Партії настає на підставі відповідної заяви у Єдиному реєстрі членів Партії і резервування (блокування) на час зупинення членства номера партійного квитка в Єдиному реєстрі членів Партії і повідомлення про це територіальної організації Партії.

4.8.3. Член Партії, що зупинив своє членство, ставиться на облік як прихильник Партії.

4.8.4. Поновлення членства в Партії відбувається з дня звільнення з посади чи служби на підставі особистої письмової заяви, що подається до Секретаріату Партії безпосередньо або через первинну організацію Партії (територіальну організацію Партії) за місцем постійного або переважного проживання.

4.8.5. Поновлення членства настає з дня внесення відповідного запису у Єдиному реєстрі членів Партії, розблокування номера партійного квитка у Єдиному реєстрі і направленні відповідного повідомлення до організації Партії обласного рівня.

4.9. Член Партії має право:

 • брати участь у статутній діяльності Партії;
 • брати участь у роботі партійних органів під час розгляду його пропозицій, заяв, персональної справи тощо в межах, передбачених Статутом Партії;
 • обирати та бути обраним в усі статутні органи Партії;
 • отримувати інформацію із загальних питань діяльності Партії;
 • бути висунутим як кандидат від Партії для обрання Президентом України, народним депутатом України, до органів місцевого самоврядування;
 • звертатися в будь-який орган Партії для захисту законних прав та інтересів у зв’язку із статутною діяльністю Партії;
 • подавати пропозиції, заяви, скарги до будь-якого партійного органу;
 • матеріально та фінансово підтримувати Партію;
 • добровільно виходити з Партії шляхом подання особистої заяви;
 • зупиняти членство у Партії у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.10. Член Партії зобов’язаний:

 • дотримуватися принципів і норм, викладених у Програмі та Статуті Партії;
 • дбати про зміцнення авторитету Партії, дотримуватися норм моралі та ділової етики;
 • виконувати рішення статутних органів Партії;
 • виконувати взяті на себе та покладені статутними органами Партії обов’язки та доручення;
 • не чинити дій, які суперечать або не сумісні з Статутом, Програмою Партії, та таких, що завдають шкоди інтересам Партії;
 • надавати всебічну допомогу на виборах особам, кандидатури яких висунула або підтримує Партія;
 • регулярно сплачувати членські внески, дотримуватися партійної дисципліни;
 • перебувати на обліку в територіальній організації Партії.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

 

5.1. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства. Територіальні організації Партії створюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Первинні структурні утворення Партії створюються і діють за місцем проживання членів Партії.

5.2. До територіальних організацій Партії (далі – «територіальні організації Партії») належать:

 • обласні організації Партії;
 • партійна організація АР Крим;
 • міські партійні організації міст Києва та Севастополя;
 • районні, міські, районні в місті організації Партії.

5.3. До територіальних організацій Партії обласного рівня (далі – «організації Партії обласного рівня») належать:

 • обласні організації Партії;
 • партійна організація АР Крим;
 • міські партійні організації міст Києва та Севастополя

5.4. До територіальних організацій Партії районного рівня (далі – «організації Партії районного рівня») належать районні, міські, районні в містах організації Партії.

5.5. До первинних структурних утворень Партії належать:

 • первинні організації Партії;
 • первинні осередки Партії.

5.6. Територіальні та первинні організації, первинні осередки Партії здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Партії, рішень керівних органів Партії та її структурних утворень.

5.7. Структура організацій Партії районного рівня визначається обласною організацією Партії з урахуванням рекомендацій Президії Політичної Ради Партії.

5.8 На території кожного виборчого округу як на виборах народних депутатів України, так і в міжвиборчій період для постійної роботи в даному окрузі може призначатись Керівник територіальних організацій.

5.9. Керівник територіальних організацій призначається та звільняється наказом Голови Президії Політичної Ради Партії за рішенням Президії Політичної Ради Партії.

5.10 Для кожної організації/осередку Партії керівними органами вищого рівня є:

 • керівні органи організації Партії вищого рівня;
 • керівні органи Партії.

 

 1. КЕРІВНІ І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

 

6.1. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії.

Центральними керівними органами Партії є Політична Рада Партії, Президія Політичної Ради Партії.

6.2. Центральними органами Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія та Секретаріат Партії.

6.3. З’ЇЗД ПАРТІЇ.

6.3.1. З’їзд Партії скликається Політичною Радою Партії не менше, ніж один раз на два роки. Позачерговий З’їзд Партії скликається за рішенням Політичної Ради Партії, або за рішенням Президії Політичної Ради Партії, або за вимогою не менше половини організацій Партії обласного рівня.

6.3.2. Рішення про скликання чергового З’їзду Партії приймається Політичною Радою Партії в термін не менше ніж за 30 календарних днів до дня його проведення, позачергового – не пізніше, ніж за два тижні до дня його проведення. У рішенні про скликання З’їзду Партії повинні бути визначені:

 • норма представництва на З’їзд;
 • проект порядку денного З’їзду;
 • дата та місце проведення З’їзду.

6.3.3. Делегати З’їзду обираються Конференціями організацій Партії обласного рівня за нормою представництва, встановленою в рішенні про скликання З’їзду. Делегатами З’їзду, крім затвердженої норми представництва, є Голова Партії, члени Політичної Ради Партії, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії.

6.3.3.1. Про скликання З’їзду Секретаріат Партії повідомляє делегатів З’їзду способами, що забезпечують оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Партії  та іншими засобами зв’язку).

6.3.4. З’їзд правомочний, якщо у його роботі бере участь більше половини делегатів З’їзду, визначених в п.6.3.3. цього Статуту. Рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих делегатів З’їзду, які беруть участь у його роботі, за виключенням випадків, передбачених цим  Статутом. Регламент роботи та форма голосування визначаються З’їздом.

6.3.5. До компетенції З’їзду Партії відноситься:

6.3.5.1. вирішення, відповідно до чинного законодавства України, питань, пов’язаних з виборами до органів державної влади та місцевого самоврядування;

6.3.5.2. вирішення питань внутрішньопартійного життя, у тому числі зміни структури і компетенції органів і структурних утворень Партії, проведення їх дострокових виборів, скасування прийнятих рішень, внесення в них змін і доповнень;

6.3.5.3. обрання членів Політичної Ради Партії;

6.3.5.4. вирішення питання щодо проведення наступного етапу з’їзду.

6.3.6. До виняткової компетенції З’їзду Партії відноситься:

6.3.6.1. затвердження Статуту Партії, а також внесення в нього змін і доповнень:

6.3.6.2. прийняття Програми Партії, інших програмних документів, а також внесення в них змін і доповнень:

6.3.6.3. визначення основних напрямків діяльності Партії;

6.3.6.4. обрання Голови Партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії;

6.3.6.5. дострокове припинення повноважень Голови Партії, Політичної Ради Партії та Центральної контрольно-ревізійної комісії;

6.3.6.6. прийняття рішення про припинення Партії;

6.3.6.7. прийняття рішення про участь у виборчому процесі у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно, висування кандидатів у народні депутати України, затвердження та висування виборчого списку кандидатів у народні депутати України, прийняття рішення про підтримку інших політичних партій на виборах; висування кандидатів від Партії на пост Президента України або прийняття рішення про підтримку іншої кандидатури;

6.3.6.7.1. встановлення розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному виборчому окрузі, у порядку встановленому чинним законодавством;

6.3.6.8. заслуховування звітів Голови Партії, Політичної Ради Партії та Центральної контрольно-ревізійної комісії.

6.3.7. З’їзд Партії може делегувати частину своїх повноважень, окрім тих, що визначені в п. 6.3.6 цього Статуту,  іншому керівному органу Партії.

6.4. ГОЛОВА ПАРТІЇ

6.4.1. Голова Партії обирається З’їздом Партії терміном на один рік. Головою Партії може бути обраний громадянин України, який володіє високими моральними і діловими якостями, користується повагою в членів Партії та проводить активну політичну діяльність.

6.4.2.Голова Партії:

6.4.2.1. відкриває партійні З’їзди, конференції та інші партійні заходи;

6.4.2.2. призначає, за погодженням з Політичною Радою Партії,  Першого заступника та двох заступників Голови Партії, шляхом видання відповідних наказів;

6.4.2.2.1. звільняє Першого заступника та заступників Голови Партії шляхом видання відповідних наказів;

6.4.2.3. взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними та фізичними особами;

6.4.2.4. веде переговори від імені Партії;

6.4.2.5. організовує та очолює політичні кампанії;

6.4.2.6. забезпечує практичне втілення рішень Політичної Ради Партії та Президії Політичної Ради Партії, шляхом видання на їх виконання  відповідних наказів, підписання договорів та інших правочинів, посвідчення копій документів, видання довіреностей та вчинення інших дій, необхідних для забезпечення реалізації рішень Політичної Ради Партії та Президії Політичної Ради Партії;

6.4.2.7. без доручення представляє Партію у внутрішніх та зовнішніх зв’язках, у відносинах з іншими партіями, органами державної влади, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх форм власності, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами;

6.4.2.8. відкриває і закриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових документів Партії;

6.4.2.9. здійснює інші повноваження, крім повноважень, віднесених Статутом Партії або З’їздом Партії до компетенції інших органів, структурних утворень Партії;

6.4.2.10. у своїй діяльності є підзвітним, підконтрольним та відповідальним перед З’їздом Партії та Політичною Радою Партії.

6.4.3. Після спливу терміну, на який було обрано Голову Партії, останній продовжує виконання своїх повноважень до обрання З’їздом Партії нового Голови Партії.

6.4.4. У разі дострокового припинення повноважень Голови Партії з підстав визначених чинним законодавством України, Статутом Партії, зокрема з підстав припинення членства в Партії або дострокового припинення повноважень Голови Партії на підставі рішення З’їзду Партії або його особистої заяви, виконання обов’язків Голови Партії покладається на Голову Політичної Ради Партії – Голову Президії Політичної Ради Партії.

6.5. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ (ПОЛІТРАДА ПАРТІЇ)

6.5.1.Політична Рада Партії є центральним керівним колегіальним органом Партії в період між З’їздами Партії та їх етапами. Мінімальний кількісний склад Політичної Ради Партії становить не менше 9 членів. Політична Рада Партії обирається З’їздом Партії терміном на два роки.

6.5.2. На засіданні Політичної Ради Партії, з її складу обирається Голова Політичної Ради Партії, який за посадою є Головою Президії Політичної Ради Партії.

6.5.3. У період між З’їздами Партії та їх етапами, Політична Рада Партії має право приймати рішення про введення до свого складу нових членів та про виведення членів зі складу Політичної Ради Партії.

6.5.4.Членами Політичної Ради Партії є:

 • Голова Партії, Перший заступник, двоє заступників Голови Партії – з моменту їх обрання/призначення на зазначені посади;
 • голови обласних, партійної організації АР Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії – з моменту їх призначення на зазначені посади;
 • народні депутати України, які є членами депутатської фракції (групи) «Відродження», у разі створення такої депутатської фракції (групи) у Верховній Раді України відповідного скликання – за їх згодою про включення до складу Політичної Ради Партії;
 • члени Партії, введені до Політичної Ради Партії – з моменту прийняття такого рішення З’їздом Партії або Політичною Радою Партії.

6.5.5. Засідання Політичної Ради Партії проводяться не рідше одного разу в півроку. Засідання Політичної Ради Партії скликаються за вимогою Голови Політичної Ради Партії. Позачергове засідання Політичної Ради Партії може бути скликане за вимогою Голови Партії, Голови Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії або за вимогою не менше однієї третини членів Політичної Ради Партії.  Про дату, час, місце та проект порядку денного засідання Політичної Ради Партії її члени повідомляються поштовими відправленнями з повідомленнями про вручення або смс-повідомленнями, або засобами електронного зв’язку чи іншими засобами зв’язку, що забезпечують оперативне передання інформації.

6.5.6. Засідання Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Форма голосування визначається Політичною Радою Партії.

6.5.7. Політична Рада Партії:

6.5.7.1.обирає зі свого складу Голову Політичної Ради Партії та приймає рішення про його звільнення;

6.5.7.1.2. обирає, зі складу членів Політичної Ради Партії, Президію Політичної Ради Партії;

6.5.7.2. приймає заяви, що відображають позицію Партії щодо найбільш важливих питань суспільно-політичного життя країни або окремих регіонів;

6.5.7.3. взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації;

6.5.7.4 приймає рішення про скликання чергового (позачергового) З’їзду Партії та/або його етапів;

6.5.7.5. формує, у разі потреби, комісії Політичної Ради Партії, затверджує їхній склад та визначає предмети відання і їхню компетенцію;

6.5.7.6. скасовує рішення організацій Партії обласного, районного рівнів, первинних структурних утворень Партії та їх органів, у разі їх невідповідності Статуту Партії, Програми Партії, рішенням керівних органів Партії;

6.5.7.7. затверджує Положення, які регулюють статутну діяльність Партії тощо;

6.5.7.8. приймає рішення про заснування засобів масової інформації та про призначеннях їх керівників;

6.5.7.9. погоджує кандидатів, висунутих територіальними організаціями Партії для участі у місцевих виборах (виборах до місцевих рад та на виборні посади до органів місцевого самоврядування), в порядку встановленому законодавством.

6.5.7.10. звітує про свою роботу перед З’їздом Партії;

6.5.7.11. своїм рішенням може делегувати частину своїх повноважень Президії Політичної Ради Партії.

6.5.8. Політична Рада Партії приймає також рішення з інших питань діяльності Партії, що не входять до виняткової компетенції З’їзду Партії та до компетенції інших керівних та центральних органів Партії.

6.5.9. Голова Політичної Ради Партії:

6.5.9.1. здійснює загальне керівництво політичною діяльністю Партії;

6.5.9.2. організовує роботу Політичної Ради Партії, скликує та веде її засідання;

6.5.9.3. без доручення представляє Партію у внутрішніх та зовнішніх зв’язках, у відносинах з іншими партіями, органами державної влади, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями, усіх форм власності, фізичними особами- підприємцями та фізичними особами;

6.5.9.4. може здійснювати інші повноваження, не віднесені цим Статутом до компетенції інших органів Партії

6.6. ПРЕЗИДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

6.6.1. Президія Політичної Ради Партії є постійно діючим центральним керівним органом Партії.

6.6.2. Президія Політичної Ради Партії обирається на засіданні Політичної Ради Партії зі складу її членів, у кількості не більше як 11 осіб. Президія Політичної Ради Партії вважається повноважною, якщо до її складу обрано  не менше як 7 членів. До Президії Політичної Ради Партії за посадою входять Голова Партії, перший заступник Голови Партії та заступники Голови Партії, Голова Політичної Ради Партії.

6.6.2.1. Головою Президії Політичної Ради Партії є Голова Політичної Ради Партії.

6.6.3. Засідання Президії Політичної Ради Партії скликаються на вимогу Голови Президії Політичної Ради Партії, або на вимогу більш ніж однієї третини членів Президії Політичної Ради Партії,  не рідше одного разу на місяць. Про дату, час та місце проведення засідання Президії Політичної Ради Партії її члени повідомляються поштовим відправленням з повідомленням про вручення, або смс-повідомленням, або електронними засобами зв’язку.

6.6.4.  Засідання Президії Політичної Ради Партії є правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її складу. Рішення на засіданні Президії Політичної Ради Партії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії Політичної Ради Партії.

6.6.5. Президія Політичної Ради Партії:

6.6.5.1. координує діяльність територіальних організацій Партії

6.6.5.1.1. призначає та звільняє, за поданням конференцій організацій Партії обласного рівня або Голови Президії Політичної Ради Партії, голів обласних організацій Партії, партійної організації АР Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;

6.6.5.2. організовує розробку заходів для участі Партії у виборах Президента України, народних депутатів України та депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних в містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та інших передбачених законодавством виборних посад органів місцевого самоврядування забезпечує їх реалізацію;

6.6.5.3. організовує виконання рішень З’їздів Партії та Політичної Ради Партії;

6.6.5.4. затверджує кандидатури для висування на виборні посади до органів державної влади;

6.6.5.5. може приймати в члени Партії, з повідомленням територіальних організацій Партії про прийняте рішення;

6.6.5.6. може призначати та звільняти Голів територіальних організацій Партії районного рівня у випадках, коли Голова організації Партії обласного рівня не погодив або не призначив Голову територіальної організації Партії районного рівня в межах даної області;

6.6.5.7. від імені Партії взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, формує у разі потреби, комісії Президії Політичної Ради Партії, затверджує їхній склад, призначає голів, визначає їх предмети відання і порядок діяльності;

6.6.5.8. приймає рішення про створення та ліквідацію обласних організацій Партії, партійної організації АР Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії, а також погоджує рішення про створення організацій Партії районного рівня, про їхню реорганізацію та ліквідацію;

6.6.5.9. виносить попередження головам територіальних організацій Партії та тимчасово відсторонює їх від виконання своїх обов’язків та призначає виконуючого обов’язки голови територіальної організації Партії;

6.6.5.10. затверджує бюджет, кошторис, склад, структуру, штатний розпис і посадові оклади штатних працівників Секретаріату Партії, а також погоджує бюджети організацій Партії обласного рівня;

6.6.5.11. розробляє та затверджує основні організаційно-партійні й ідеологічні документи, проекти передвиборчої програми Партії, Положення, які регулюють статутну діяльність Партії тощо;

6.6.5.12. розробляє, приймає або пропонує для прийняття З’їздом Партії довгострокові програмні проекти з основних напрямків діяльності Партії, контролює хід їхнього виконання;

6.6.5.13. дає офіційне тлумачення Статуту і Програми Партії;

6.6.5.14. розпоряджається майном і коштами Партії;

6.6.5.15. вносить пропозиції по кандидатурах від Партії щодо уповноважених осіб та представників Партії в Центральній виборчій комісії, окружних та територіальних виборчих комісіях, у випадках і в  порядку встановленому законодавством України;

6.6.5.16. призначає та звільняє Керівника Секретаріату Партії;

6.6.5.17. виконує інші повноваження, не віднесені цим Статутом до виключної компетенції інших центральних керівних органів Партії, а також повноваження, делеговані Політичною Радою Партії.

6.6.6. Голова Президії Політичної Ради Партії:

6.6.6.1. організовує роботу Президії Політичної Ради Партії, скликує та веде її засідання;

6.6.6.2. відповідає за виконання покладених на Президію Політичної Ради Партії завдань;

6.6.6.3. здійснює прийом на роботу та звільнення працівників Секретаріату Партії, координує роботу Секретаріату Партії;

6.6.6.4. за поданням голови організації Партії обласного рівня погоджує прийом на роботу та звільнення керівника секретаріату відповідної організації Партії обласного рівня;

6.6.6.5. видає накази та виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом.

6.6.6. Голова Президії Політичної Ради Партії:

6.6.6.1. організовує роботу Президії Політичної Ради Партії, скликує та веде її засідання;

6.6.6.2. відповідає за виконання покладених на Президію Політичної Ради Партії завдань;

6.6.6.3. здійснює прийом на роботу та звільнення працівників Секретаріату Партії, координує роботу Секретаріату Партії;

6.6.6.4. за поданням голови організації Партії обласного рівня погоджує прийом на роботу та звільнення керівника секретаріату відповідної організації Партії обласного рівня;

6.6.6.5. видає накази та виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом.

6.7. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПАРТІЇ (ЦКРК).

6.7.1. Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії є контролюючим органом Партії.

6.7.1.1. Центральна Контрольно-ревізійна комісія Партії обирається З’їздом Партії терміном на два роки. Кількісний склад ЦКРК визначається З’їздом Партії, проте не може бути більшим за п’ять осіб.

6.7.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії:

6.7.2.1. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Партії, шляхом проведення планових і позапланових перевірок;

6.7.2.2. розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них керівним органам Партії;

6.7.2.3. перевіряє виконання бюджету центральними керівними та центральними органами Партії, керівними органами територіальних та первинних структурних утворень Партії;

6.7.2.4 перевіряє факти недотримання партійної дисципліни членами Партії та готує висновки з цих питань;

6.7.2.5. за дорученням З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії, чи з власної ініціативи, здійснює перевірку діяльності центральних керівних та центральних органів Партії, а також керівних органів територіальних та первинних структурних утворень Партії із внесенням відповідних пропозицій З’їзду Партії;

6.7.2.6.  для виконання власних повноважень може залучати до своєї роботи третіх осіб (фахівців у галузі права, бухгалтерського та податкового обліку тощо) шляхом укладення відповідних договорів;

6.7.2.7. проводить щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії;

6.7.2.8. забезпечує дотримання Партією вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;

6.7.2.9. готує звіти Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на підпис керівнику Партії;

6.7.2.10. несе відповідальність за відповідністю оформлення звіту Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та включених до нього даних вимогам законодавства, а також за своєчасність підготовки звіту, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації;

6.7.2.11. забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості;

6.7.2.12. звітує перед З’їздом Партії про результати своєї діяльності;

6.7.2.13. здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень керівних органів Партії, а також вимог законодавства України.

6.7.3. Голова ЦКРК обирається ЦКРК із її складу терміном на два роки і підзвітний З’їзду Партії.

6.7.4. Компетенція Голови ЦКРК:

6.7.4.1. здійснює керівництво ЦКРК, визначає та планує роботу ЦКРК;

6.7.4.2. забезпечує виконання рішень З’їзду Партії;

6.7.4.3. підписує документи за результатами перевірок;

6.7.4.4. здійснює інші функції відповідно до Статуту Партії, крім віднесених до виняткової компетенції інших органів Партії.

6.7.5. При проведенні перевірок, усі посадові особи Партії та штатні працівники Секретаріату Партії, зобов’язані надавати необхідні документи і давати пояснення на вимогу ЦКРК.

6.7.6. Члени ЦКРК можуть бути присутні на засіданнях Політичної Ради Партії з правом дорадчого голосу, а члени Політичної Ради Партії – на засіданнях ЦКРК із правом дорадчого голосу.

6.7.7. Членами ЦКРК не можуть бути  члени Президії Політичної Ради Партії та штатні співробітники Секретаріату Партії.

6.7.8. ЦКРК вправі скасовувати рішення контрольно-ревізійних комісій територіальних організацій Партії  у випадку їхнього протиріччя Статутові, Програмі або рішенню (рішенням) ЦКРК.

6.7.9. Засідання ЦКРК вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш половини її членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів ЦКРК, що є присутніми на засіданні при наявності кворуму. Форма голосування визначається ЦКРК.

Рішення, прийняті ЦКРК, оформлюються протоколами засідань та висновками ЦКРК.

У разі необхідності рішення ЦКРК з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується Головою ЦКРК.

Рішення, прийняті ЦКРК, є обов’язковими для виконання ревізійними комісіями (ревізорами) територіальних (первинних) організацій Партії, а також скарбниками первинних осередків Партії.

6.7.10. ЦКРК у своїй діяльності підконтрольна та підзвітна З’їзду Партії.

6.8. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ

6.8.1. Секретаріат Партії є постійно діючим виконавчим органом Партії.

6.8.2. Секретаріат Партії забезпечує виконання рішень З’їздів Партії, Політичної Ради Партії. Президії Політичної Ради Партії, розпоряджень та доручень Голови Партії.

6.8.3. Секретаріат Партії:

6.8.3.1. проводить у життя політику Партії, визначену З’їздом Партії, Головою Партії,  Політичною Радою Партії, Президією Політичної Ради Партії;

6.8.3.2. здійснює інформаційно-аналітичне, правове, методичне та організаційно-технічне забезпечення діяльності Партії, а також практичне забезпечення виконання рішень керівних органів та посадових осіб Партії;

6.8.3.3. організовує роботу з добору кандидатур для висування на виборні посади до органів державної влади та місцевого самоврядування;

6.8.3.4. забезпечує проведення виборчих кампаній, у яких бере участь Партія:

6.8.3.5. організовує централізований облік членів Партії, веде Єдиний реєстр членів Партії;

6.8.3.6. організаційно забезпечує діяльність Голови Партії, Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії;

6.8.3.7. забезпечує підготовку З’їздів Партії, засідань Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії;

6.8.3.8. організовує і контролює облік сплати членських внесків;

6.8.3.9. сприяє оснащенню територіальних організацій Партії всім необхідним (устаткування, документація, агітаційні матеріали) для поточної діяльності і для ведення виборчих кампаній;

6.8.3.10. організовує одержання й обробку інформації з територіальних організацій Партії, забезпечує схоронність конфіденційної інформації;

6.8.3.11. організовує навчання членів Партії, керівників і штатних працівників секретаріатів територіальних організацій Партії;

6.8.3.12. за дорученням Голови Президії Політичної Ради Партії розробляє проект бюджету Партії;

6.8.3.13. здійснює інші функції, крім віднесених до виняткової компетенції інших органів Партії;

6.8.3.14. підзвітний Президії Політичної Ради Партії.

6.8.4.Секретаріат Партії очолює Керівник Секретаріату Партії, який призначається на посаду та звільняється з посади Президією Політичної Ради Партії.

6.8.5. Керівник Секретаріату Партії:

6.8.5.1. керує роботою Секретаріату Партії та координує роботу секретаріатів організацій Партії  обласного рівня;

6.8.5.2. відповідає за виконання покладених на Секретаріат Партії завдань;

6.8.5.3. підзвітний Президії Політичної Ради Партії.

 

VII. СТРУКТУРНІ УТВОРЕННЯ ПАРТІЇ

 

7.1. Створення структурних утворень Партії та їх державна реєстрація.

Метою діяльності структурних утворень Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах, а також реалізація статутних та програмних завдань Партії.

7.1.1. Організації Партії обласного рівня створюються за рішенням Президії Політичної Ради Партії та в порядку, передбаченому законодавством України і Статутом Партії.

Створення організації Партії обласного рівня відбувається на Установчих зборах, в яких беруть участь члени Партії, що проживають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які і вважаються делегатами. Рішення на Установчих зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні делегатів.

7.1.1.1. Організації Партії районного рівня створюються за рішенням Політичної Ради організації Партії обласного рівня за погодженням з Президією Політичної Ради Партії і підлягають реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Створення організації Партії районного рівня відбувається на Установчих зборах, в яких беруть участь члени Партії, що проживають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які вважаються делегатами на таких зборах. Рішення на Установчих зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні делегатів.

Організація Партії районного рівня, у разі набуття нею статусу юридичної особи, реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.

Згоду на набуття організацією Партії районного рівня статусу юридичної особи надає Президія Політичної Ради Партії своїм рішенням.

7.1.2. Первинна організація та первинний осередок Партії можуть створюватись згідно з рішеннями Політичної Ради організації Партії районного рівня. Первинна організація та первинний осередок Партії здійснюють свою діяльність після реєстрації їх у визначеному законом порядку.

7.1.3. Територіальні організації Партії, що мають статус юридичної особи, мають печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Головою територіальної організації Партії вищого рівня.

Територіальні організації Партії, що мають статус юридичної особи, мають самостійний баланс, відкривають рахунки в банківських установах, можуть набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

7.2. Ліквідація структурних утворень Партії.

7.2.1. Територіальні організації Партії, первинні організації та первинні осередки Партії ліквідуються у випадку ліквідації Партії.

7.2.2.1 Територіальні організації Партії будь-якого рівня можуть бути ліквідовані за рішенням Президії Політичної Ради Партії,

7.2.2.2 Первинні організації Партії – за рішенням Політичної Ради організації Партії обласного рівня.

7.2.2.3. Первинні осередки Партії – за рішенням Політичної Ради організації Партії районного рівня.

7.3. ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ ОБЛАСНОГО РІВНЯ

7.3.1. Конференція.

7.3.1.1. Конференція є вищим керівним органом організації Партії обласного рівня. У її роботі можуть брати участь Голова Партії, члени Політичної Ради Партії, члени Президії Політичної Ради Партії.

7.3.1.2. У роботі конференції організації Партії обласного рівня беруть участь делегати організацій районного рівня згідно з нормою представництва, визначеною в рішення про скликання конференції. Делегатами конференції, крім затвердженої норми представництва, також є члени Політичної Ради і ревізійної комісії організації Партії обласного рівня.

7.3.1.2.1 У випадку відсутності у відповідній області організацій Партії районного рівня, делегатами конференції вважаються не менше 30 (тридцяти) членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній організації Партії обласного рівня станом на дату скликання конференції. Рішення на такій конференції приймаються простою більшість присутніх на засіданні делегатів.

7.3.1.3. Конференція скликається Політичною Радою організації Партії обласного рівня не менше одного разу в два роки.

7.3.1.4. Позачергова конференція скликається:

7.3.1.4.1. за рішенням відповідної Політичної Ради організації Партії обласного рівня або Голови організації Партії обласного рівня;

7.3.1.4.2 за рішенням Ревізійної комісії відповідної організації Партії обласного рівня;

7.3.1.4.3. за вимогою не менше однієї третини організацій Партії районного рівня, що діють на території відповідної організації Партії обласного рівня;

7.3.1.4.4. за рішенням Президії Політичної Ради Партії.

7.3.1.5. Чергова конференція скликається не пізніше ніж на тридцятий календарний день, після прийняття рішення про її проведення. Позачергова конференція повинна бути скликана в термін, передбачений у рішенні відповідного органу, що ініціює її скликання.

7.3.1.6. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більш ніж половина делегатів, визначених в п. 7.3.1.2. цього Статуту,  за винятком випадків передбачених Статутом.

7.3.1.7. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів, зареєстрованих на конференції делегатів. Форма голосування визначається конференцією.

7.3.1.8. До виняткової компетенції конференції відносяться:

7.3.1.8.1. внесення пропозицій З’їзду Партії про зміни і доповнення до Статуту Партії і Програми Партії;

7.3.1.8.2. затвердження програм діяльності організації Партії обласного рівня;

7.3.1.8.3. обрання і дострокове припинення повноважень членів Політичної Ради організації Партії обласного рівня, а також членів Ревізійної комісії (ревізора) цих організації Партії;

7.3.1.8.4. обрання делегатів на З’їзд Партії, у порядку і відповідно до норми представництва, визначеної Політичною Радою Партії;

7.3.1.8.5. затвердження звітів Політичної Ради організації Партії обласного рівня, Ревізійної комісії (ревізора) відповідних організації Партії, а також голови відповідної організації Партії;

7.3.1.8.6. висування кандидатів (списків кандидатів) для участі у місцевих виборах, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством;

7.3.1.8.7. конференція може розглядати і приймати рішення з інших питань діяльності організації Партії обласного рівня.

7.3.2. Політична Рада організації Партії обласного рівня.

7.3.2.1. Політична Рада організації Партії обласного рівня є постійно діючим керівним органом відповідної організації Партії і здійснює права й обов’язки юридичної особи від імені відповідної організації Партії.

7.3.2.2. Політична Рада організації Партії обласного рівня обирається конференцією відповідної організації Партії обласного рівня терміном на два роки.

7.3.2.3. До складу Політичної Ради організації Партії обласного рівня входять:

 • голова організації Партії обласного рівня;
 • члени Партії, які входять до складу організацій Партії районного рівня, що діють на території відповідної організації Партії обласного рівня, обрані конференцією.

7.3.2.4. Засідання Політичної Ради організації Партії обласного рівня скликаються Головою організації Партії обласного рівня, як правило, не менше одного разу на місяць.

7.3.2.5. Позачергові засідання Політичної Ради організації Партії обласного рівня можуть  проводитися за вимогою:

 • голови організації Партії обласного рівня:
 • не менше однієї третини членів цієї Політичної Ради;
 • не менше однієї третини від загального числа організацій Партії районного рівня, які входять до складу відповідної організації Партії;
 • Голови Політичної Ради Партії або Президії Політичної Ради Партії.

Позачергове засідання скликається в термін визначений органом, який прийняв рішення про скликання засідання .

7.3.2.6. На засіданнях Політичної Ради організації Партії обласного рівня головує Голова організації Партії обласного рівня або за його дорученням один із членів цієї Політичної Ради.

7.3.2.7. Засідання Політичної Ради організації Партії обласного рівня є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради.

7.3.2.8. Політична Рада організації Партії обласного рівня:

7.3.2.8.1. затверджує свій регламент;

7.3.2.8.2. затверджує бюджет організації Партії обласного рівня, за погодженням з Президією Політичної Ради Партії, приймає рішення щодо розпорядження майном;

7.3.2.8.3. приймає заяви, що відображають позицію організації Партії обласного рівня щодо найбільш важливих питань суспільно-політичного життя регіону;

7.3.2.8.4. за поданням керівника Секретаріату організації Партії обласного рівня, подає на узгодження Голові Президії Політичної Ради Партії пропозиції щодо кількісного і персонального складу секретаріату організації Партії обласного рівня, секретаріатів територіальних організацій Партії, які діють на території організації Партії обласного рівня;

7.3.2.8.5. організує виконання рішень конференції організації Партії обласного рівня, рішень центральних керівних органів Партії;

7.3.2.8.6. не менше одного разу на квартал інформує Президію Політичної Ради Партії про результати діяльності відповідної організації Партії обласного рівня;

7.3.2.8.7. скликує чергові і позачергові конференції організації Партії обласного рівня, визначає дати їхнього проведення і норми представництва делегатів районних, міських районних у містах організацій Партії;

7.3.2.8.8. звітує про свою роботу перед конференцією організації Партії обласного рівня;

7.3.2.8.9. здійснює керівництво діяльністю організацій Партії нижчого рівня, що входять до відповідної організації Партії обласного рівня;

7.3.2.8.10. за погодженням з Президією Політичної Ради Партії приймає рішення про створення  та припинення організацій Партії районного рівня;

7.3.2.8.11. приймає рішення про ліквідацію первинного структурного утворення Партії;

7.3.2.8.12. приймає рішення про припинення повноважень керівних органів організацій Партії районного рівня і обрання нових;

7.3.2.8.13. здійснює прийом до членів Партії, виключення з членів Партії;

7.3.2.8.14. приймає рішення з інших питань діяльності відповідної організації Партії обласного рівня, які не віднесені до виняткової компетенції конференції організації Партії обласного рівня.

7.3.2.9. Повноваження Політичної Ради організації Партії обласного рівня можуть бути достроково припинені за рішенням конференції організації Партії обласного рівня.

7.3.2.10. Повноваження Політичної Ради організації Партії обласного рівня можуть бути достроково припинені також за рішенням Президії Політичної Ради Партії у випадку прийняття нею рішень, що суперечать Статуту, Програмі Партії, або завдають шкоди політичним інтересам Партії

7.3.3. Голова організації Партії обласного рівня.

7.3.3.1. Голова організації Партії обласного рівня є керівником відповідної організації Партії, одночасно є Головою її Політичної Ради і входить за посадою до складу Політичної Ради Партії. Голова організації Партії обласного рівня призначається на посаду у порядку, визначеному 6.6.5.1.1. цього Статуту.

7.3.3.2. Голова організації Партії обласного рівня:

7.3.3.2.1. здійснює загальне керівництво діяльністю відповідної організації Партії обласного рівня;

7.3.3.2.2. організовує роботу Політичної Ради відповідної організації Партії обласного рівня, скликує та веде її засідання;

7.3.3.2.3. без доручення представляє організацію Партії обласного рівня у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними структурами інших політичних Партій, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності, фізичними та юридичними особами;

7.3.3.2.4. виступає з політичними заявами від імені організації Партії обласного рівня;

7.3.3.2.5. звітує про свою роботу перед конференцією організації Партії обласного рівня;

7.3.3.2.6. виконує інші, повноваження в межах діяльності організації Партії обласного рівня, що не віднесені до виняткової компетенції конференції організації Партії обласного рівня і Політичної Ради організації Партії обласного рівня;

7.3.3.2.7. підписує від імені організації Партії обласного рівня договори, вчиняє інші правочини, що стосуються діяльності організації Партії обласного рівня;

7.3.3.2.8. розпоряджається коштами і майном організації Партії обласного рівня в межах власних повноважень і затвердженого бюджету, підписує фінансові документи, видає довіреності, відкриває в банках рахунки організації Партії обласного рівня з правом першого підпису;

7.3.3.2.9. приймає на роботу і звільняє з роботи штатних працівників організації Партії обласного рівня згідно з вимогами, передбаченими чинним законодавством та цим Статутом;

7.3.3.2.10. видає накази, розпорядження, інструкції, пов’язані з діяльністю організації Партії обласного рівня, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом.

7.3.3.2.11. призначає та звільняє свого заступника, а також погоджує призначення або призначає Голів організацій Партії районного рівня.

7.3.3.3. Повноваження Голови організації Партії обласного рівня можуть бути достроково припинені за рішенням Президії Політичної Ради Партії, на підставі подання Голови Президії Політичної Ради Партії.

7.3.4. Ревізійна комісія (ревізор) організації Партії обласного рівня.

7.3.4.1. Ревізійна комісія (ревізор) обирається конференцією організації Партії обласного рівня терміном на два роки в кількості, обумовленій конференцією організації Партії обласного рівня.

7.3.4.2. Ревізійна комісія на першому засіданні обирає із свого складу Голову Ревізійної комісії та його заступника.

7.3.4.3. Засідання ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання ревізійної комісії проводяться за рішенням Політичної Ради організації Партії обласного рівня або на вимогу не менше однієї третини членів ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії веде Голова або його заступник за дорученням Голови.

7.3.4.4. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості її членів. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

Рішення, прийняті ревізійною комісією, оформлюються протоколами та висновками ревізійної комісії. У разі необхідності рішення ревізійної комісії організації Партії обласного рівня з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується головою ревізійної комісії організації Партії обласного рівня.

Ревізор у межах статутних повноважень приймає рішення та надає висновки.

7.3.4.5. Ревізійна комісія (ревізор):

7.3.4.5.1 здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії, чинного законодавства в діяльності відповідної організації Партії обласного рівня, а також організацій Партій, що знаходяться в межах області, на яку поширюється діяльність відповідної організації Партії обласного рівня;

7.3.4.5.2. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організації Партії обласного рівня;

7.3.4.5.3. здійснює контроль за відповідністю діяльності організації Партії обласного рівня рішенням керівних органів організації Партії обласного рівня, положенням цього Статуту та Програмі Партії;

7.3.4.5.4. звітує про свою роботу перед конференцією організації Партії обласного рівня;

7.3.4.5.5. проводить щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами організації Партії обласного рівня;

7.3.4.5.6. координує та контролює діяльність ревізійних комісій (ревізорів) організацій Партії районного рівня;

7.3.4.5.7. забезпечує дотримання організацією Партії обласного рівня вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;

7.3.4.5.8. готує звіти організації Партії обласного рівня про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на розгляд Голові організації Партії обласного рівня;

7.3.4.5.9. несе відповідальність за відповідність оформлення звіту організації Партії обласного рівня про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та включених до нього даних вимогам законодавства, а також за своєчасність підготовки звіту, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації;

7.3.4.5.10. забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості, а також їх подання ЦКРК разом зі звітом;

7.3.4.5.11. розглядає пропозиції, скарги й заяви членів Партії, що зареєстровані у відповідній організації Партії обласного рівня, та приймає рішення щодо них;

7.3.4.5.12. здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації та її органів, а також виконання нею бюджету;

7.3.4.5.13. здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень керівних органів Партії та організації Партії обласного рівня, а також вимог законодавства України.

7.3.4.6. Ревізійна комісія (ревізор) вправі в разі потреби залучати до своєї діяльності фахівців.

7.3.4.7. Член ревізійної комісії (ревізор) не може займати іншу виборну посаду в організації Партії  обласного рівня або посаду в Секретаріаті організації Партії обласного рівня.

7.3.4.8. Ревізійна комісія (ревізор) організації Партії обласного рівня має право на отримання від інших керівних органів організації Партії обласного рівня, керівних органів організацій Партії районного рівня, первинних структурних утворень Партії, що знаходяться в межах області, на яку поширюється діяльність відповідної організації Партії обласного рівня; документів, які є необхідними для реалізації наданих їй повноважень.

7.3.5. Секретаріат організації Партії обласного рівня.

7.3.5.1. Функції виконавчого органу організації Партії обласного рівня здійснюються Секретаріатом відповідної організації Партії обласного рівня.

7.3.5.2. Секретаріат організації Партії обласного рівня організовує роботу з виконання рішень керівних органів Партії та відповідної організації Партії обласного рівня.

7.3.5.3. Керівник Секретаріату організації Партії обласного рівня призначається на посаду та звільняється з посади Головою відповідної організації Партії обласного рівня за погодженням з Головою Президії Політичної Ради Партії.

7.3.5.4. Керівник Секретаріату організації Партії обласного рівня:

7.3.5.4.1. несе персональну відповідальність за роботу Секретаріату відповідної організації Партії обласного рівня щодо виконання рішень керівних органів Партії та організації Партії обласного рівня;

7.3.5.4.2. за дорученням представляє організацію Партії обласного рівня в цивільно-правових відносинах з фізичними і юридичними особами:

7.3.5.4.3. розробляє пропозиції щодо структури і штатного розпису працівників Секретаріату організації Партії обласного рівня згідно з рекомендаціями Секретаріату Партії;

7.3.5.4.4. надає пропозиції Голові організації Партії обласного рівня щодо прийому та звільнення працівників Секретаріату організації Партії обласного рівня:

7.3.5.4.5. виконує інші функції щодо забезпечення діяльності організації Партії обласного рівня та її органів;

7.3.5.4.6. погоджує призначення на посаду та звільнення з неї керівників секретаріатів організацій Партії районного рівня, які діють на території відповідної організації Партії обласного рівня.

 

7.4 ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ РАЙОННОГО РІВНЯ

7.4.1. Збори (конференція)

7.4.1.1. Збори (конференція) є вищим керівним органом організації Партії районного рівня.

7.4.1.2. Збори (конференція) скликаються Політичною Радою організації Партії районного рівня, як правило, не менше одного разу на рік. Термін скликання конференції – не пізніше 30 календарних днів від дня прийняття рішення Політичною Радою відповідної організації Партії районного рівня.

7.4.1.3. Позачергові збори (конференція) скликаються Політичною Радою організації Партії районного рівня:

 • за рішенням Політичної Ради організації Партії районного рівня;
 • за рішенням Ревізійної комісії організації Партії районного рівня;
 • на вимогу не менш однієї третини членів Партії, об’єднаних у організацію Партії районного рівня;
 • на вимогу не менш однієї третини первинних організацій та первинних осередків Партії, що діють на відповідній території;
 • за рішенням Голови відповідної організації Партії обласного рівня та Політичної Ради відповідної організації Партії обласного рівня або Президії Політичної Ради Партії.

Позачергові збори (конференція) скликаються у термін, передбачений у рішенні відповідного органу, що ініціює їх скликання. Збори (конференція) є правомочними, якщо на них присутні більше половини делегатів, визначених в п.7.4.1.4. цього Статуту, крім випадків встановлених цим Статутом. Рішення зборів (конференції) приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих на зборах (конференції) делегатів. Форма голосування визначається зборами (конференцією).

7.4.1.4. У роботі конференції організації Партії районного рівня беруть участь делегати від первинних організацій та первинних осередків Партії відповідно до норми представництва, встановленої Політичною Радою організації Партії районного рівня з урахуванням чисельності членів кожної первинної організації та первинного осередку Партії. Делегатами конференції, крім затвердженої норми представництва, є члени Політичної Ради і Ревізійної комісії організації Партії районного рівня.

7.4.1.4.1 У разі відсутності первинних організацій та первинних осередків Партії, делегатами конференції відповідної організації Партії районного рівня, вважаються не менше двадцяти членів Партії, що перебувають на обліку відповідної організації Партії районного рівня, станом на дату скликання конференції. Рішення на такій конференції приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

7.4.1.5. До компетенції зборів (конференції) відноситься:

 • затвердження програм діяльності організації Партії районного рівня;
 • за погодженням з Головою організації Партії обласного рівня, обрання та дострокове звільнення з посади Голови організації Партії районного рівня;
 • обрання та дострокове звільнення членів Політичної Ради організації Партії районного рівня, членів Ревізійної комісії (ревізора) організації Партії районного рівня;
 • обрання делегатів на конференцію організації Партії обласного рівня, до складу якої входить організація Партії районного рівня, у порядку і відповідно до норми представництва, визначених Політичною Радою відповідної організації Партії обласного рівня:
 • затвердження звітів Політичної Ради організації Партії районного рівня, та відповідної Ревізійної комісії;
 • висування кандидатів для участі у місцевих виборах (кандидатів у депутати до органів місцевого самоврядування, на посаду сільських, селищних, міських голів та інші виборні посади в органах місцевого самоврядування) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4.1.6. Збори (конференція) можуть розглядати і приймати рішення з інших питань діяльності організації Партії районного рівня.

7.4.2. Політична Рада організації Партії районного рівня.

7.4.2.1. Політична Рада організації Партії районного рівня є постійно діючим керівним органом відповідної організації Партії. У випадку набуття організацією Партії районного рівня статусу юридичної особи, Політична Рада цієї організації Партії здійснює права й обов’язки юридичної особи від імені зазначеної організації.

7.4.2.2. Політична Рада організації Партії районного рівня обирається зборами (конференцією) терміном на два роки в кількості, обумовленій зборами (конференцією) організації Партії районного рівня.

7.4.2.3. Повноваження Політичної Ради організації Партії районного рівня можуть бути достроково припинені:

 • рішенням зборів (конференції) організації Партії районного рівня;
 • рішенням Президії Політичної Ради Партії або Політичної Ради організації Партії обласного рівня, за погодженням з Президією Політичної Ради Партії.

7.4.2.4. Засідання Політичної Ради організації Партії районного рівня проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на два місяці. Чергове засідання скликається в термін до 30 календарних днів, після прийняття рішення про його скликання

7.4.2.5. Позачергові засідання Політичної Ради організації Партії районного рівня можуть проводитися за вимогою:

 • Політичної Ради відповідної організації Партії обласного рівня;
 • не менше однієї третини членів Політичної Ради організації Партії районного рівня.

Позачергове засідання скликається в термін, передбачений у рішенні відповідного органу, що ініціює скликання.

7.4.2.6. Засідання Політичної Ради організації Партії районного рівня є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради організації Партії районного рівня. Форма голосування визначається на засіданні.

7.4.2.7. Політична Рада організації Партії районного рівня:

7.4.2.7.1. за погодженням з Політичною Радою відповідної організації Партії обласного рівня, затверджує бюджет організації Партії районного рівня, звіт про його виконання, приймає рішення щодо розпорядженням майном (у випадку, якщо організація Партії районного рівня набуває прав юридичної особи);

7.4.2.7.2. організовує виконання рішень зборів (конференції) організації Партії районного рівня, рішень керівних органів Партії та відповідної організації Партії обласного рівня;

7.4.2.7.3. з періодичністю, встановленою рішенням Політичної Ради організації Партії обласного рівня, інформує Політичну Раду відповідної організації Партії обласного рівня про результати діяльності організації Партії районного рівня;

7.4.2.7.4. скликує чергові і позачергові збори (конференції) організації Партії районного рівня, визначає дати їхнього проведення та норму представництва;

7.4.2.7.5. звітує про свою роботу перед зборами (конференцією) організації Партії районного рівня;

7.4.2.7.6. здійснює прийом до членів Партії та контролює ведення Секретаріатом організації Партії районного рівня обліку членів Партії;

7.4.2.7.7. за погодженням Політичної Ради організації Партії обласного рівня, приймає рішення про ліквідацію первинних організацій та первинних осередків Партії на відповідних територіях;

7.4.2.7.8. здійснює керівництво діяльністю первинних організацій та первинних осередків Партії;

7.4.2.7.9. приймає рішення з інших питань діяльності організації Партії районного рівня, що не віднесені до виняткової компетенції зборів (конференції) організації Партії районного рівня.

7.4.3. Голова організації Партії районного рівня.

7.4.3.1. Голова організації Партії районного рівня очолює організацію Партії районного рівня, одночасно є Головою Політичної Ради відповідної організації Партії.

7.4.3.2. Голова організації Партії районного рівня обирається строком на два роки зборами (конференцією) організації Партії районного рівня за погодженням з Головою організації Партії обласного рівня або призначається Головою організації Партії обласного рівня самостійно, шляхом видання відповідного наказу.

Голова організації Партії районного рівня призначається на посаду Головою організації Партії обласного рівня.

Президія Політичної Ради Партії може призначати та звільняти Голів територіальних організацій Партії районного рівня у випадках, коли Голова організації Партії обласного рівня не погодив або не призначив Голову територіальної організації Партії районного рівня в межах даної області.

7.4.3.3. Повноваження Голови організації Партії районного рівня можуть бути достроково припинені Головою організації Партії обласного рівня, а також зборами (конференцією) організації Партії районного рівня або рішенням Президії Політичної Ради Партії.

7.4.3.4. Голова організації Партії районного рівня:

 • організовує роботу, скликує і веде засідання Політичної Ради організації Партії районного рівня;
 • підписує рішення Політичної Ради організації Партії районного рівня, здійснює контроль за їх виконанням;
 • представляє без доручення організацію Партії районного рівня у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, не залежно від їх форм власності;

7.4.3.4.1. Голова організації Партії районного рівня з правами юридичної особи:

 • затверджує структуру і штатний розпис працівників секретаріату організації Партії районного рівня, за погодженням з керівником секретаріату організації Партії обласного рівня;
 • підписує від імені організації Партії районного рівня договори, вчиняє інші право чини, що стосуються діяльності організації Партії районного рівня;
 • розпоряджається коштами і майном організації Партії районного рівня в межах власної компетенції і затвердженого бюджету, підписує фінансові документи, видає довіреності, відкриває в банках рахунки організації Партії районного рівня та має право першого підпису;
 • приймає і звільняє з роботи працівників секретаріату організації Партії районного рівня;
 • видає накази, розпорядження, інструкції, пов’язані з діяльністю секретаріату організації Партії районного рівня:
 • виконує інші повноваження щодо забезпечення діяльності організації Партії районного рівня і її органів, що не входять у компетенцію зборів (конференції) і Політичної Ради цієї організації Партії.

7.4.3.5. Голова організації Партії районного рівня є особою, відповідальною за здійснення фінансової діяльності цієї організації Партії.

7.4.4. Ревізійна комісія (ревізор) організації Партії районного рівня.

7.4.4.1. Ревізійна комісія (ревізор) обирається зборами (конференцією) терміном на два роки чисельністю, встановленою зборами (конференцією) організації Партії районного рівня.

7.4.4.2. Ревізійна комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову і його заступника.

7.4.4.3. Засідання ревізійної комісії проводяться не менше одного разу на півроку.

Позачергові засідання ревізійної комісії проводяться:

 • за рішенням Політичної Ради організації Партії районного рівня;
 • на вимогу не менше однієї третини членів Ревізійної комісії.

7.4.4.4 Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії. Засідання ревізійної комісії веде голова або його заступник за дорученням Голови.

7.4.4.5. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального числа членів Ревізійної комісії. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ревізійної комісії.

Рішення, прийняті ревізійною комісією, оформлюються протоколами та висновками ревізійної комісії.

Ревізор у межах статутних повноважень приймає рішення та надає висновки.

7.4.4.6. Ревізійна комісія (ревізор):

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організації Партії районного рівня;
 • звітує про свою роботу перед зборами (конференцією) організації Партії районного рівня;
 • здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії, чинного законодавства в діяльності відповідної організації Партії районного рівня, а також первинних організацій та первинних осередків Партії, що входять до складу цієї організації;
 • здійснює нагляд за дотриманням Статуту Партії, рішень керівних органів Партії та організацій Партії під час обрання підпорядкованими їй первинними організаціями та первинними осередками Партії делегатів на Конференцію організації Партії районного рівня;
 • проводить щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами організації Партії районного рівня;
 • забезпечує дотримання організацією Партії районного рівня вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;
 • здійснює перевірку виконання організацією Партії районного рівня кошторису (бюджету), у разі його затвердження;
 • готує звіти організації Партії районного рівня про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на розгляд Голови організації Партії районного рівня;
 • забезпечує своєчасне подання звіту організації Партії районного рівня про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Ревізійній комісії (ревізору) організації Партії обласного рівня;
 • несе відповідальність за відповідністю оформлення звіту організації Партії районного рівня про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та включених до нього даних вимогам законодавства, а також за своєчасність підготовки звіту, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації;
 • забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості, а також їх подання ревізійній комісії (ревізору) організації Партії обласного рівня разом зі звітом;
 • розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній організації Партії районного рівня, й приймає рішення щодо них;
 • здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації та її органів;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту партії, рішень керівних органів Партії, організацій Партії обласного та районного рівнів, а також вимог законодавства України.

7.4.4.7. Ревізійна комісія (ревізор) вправі в разі потреби залучати до своєї діяльності фахівців.

Ревізійна комісія (ревізор) організації Партії районного рівня має право на отримання від інших керівних органів організації Партії районного рівня документів, а також підпорядкованих їй первинних структурних утворень Партії, які є необхідними для реалізації наданих їй повноважень.

7.4.4.8. Член ревізійної комісії (ревізор) не може займати іншу виборну посаду в організації Партії районного рівня або посаду в Секретаріаті організації Партії районного рівня.

7.4.5. Секретаріат організації Партії районного рівня.

7.4.5.1. Функції виконавчого органу організації Партії районного рівня здійснюються Секретаріатом відповідної організації Партії районного рівня.

7.4.5.2. Секретаріат організації Партії районного рівня забезпечує роботу з виконання рішень керівних органів Партії та відповідної організації Партії.

7.4.5.3. Керівник Секретаріату організації Партії районного рівня:

7.4.5.3.1. призначається на посаду та звільнюється з посади головою цієї організації Партії за погодженням з керівником секретаріату організації Партії обласного рівня;

7.4.5.3.2. несе персональну відповідальність за роботу Секретаріату відповідної організації Партії щодо виконання рішень керівних органів Партії та організації Партії районного рівня;

7.4.5.3.3. за дорученням представляє організацію Партії районного рівня в цивільно-правових відносинах з фізичними і юридичними особами;

7.4.5.3.4. надає пропозиції Голові організації Партії районного рівня щодо прийняття на посади та звільнення з посад працівників секретаріату цієї організації Партії;

7.4.5.3.5. виконує інші функції в рамках забезпечення діяльності організації Партії районного рівня.

 

7.5. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ.

7.5.1. Первинні організації Партії входять до складу організації Партії районного рівня.

Первинні організації Партії утворюються за територіальною ознакою, відповідно до вимог Статуту Партії.

7.5.2. Первинна організація може створюватись згідно з рішенням Політичної Ради організації Партії районного рівня.

7.5.3. Первинна організація Партії організує свою роботу відповідно до Статуту.

7.5.4. Первинна організація Партії може бути ліквідована за рішенням Політичної Ради організації Партії обласного рівня.

7.5.5. Збори первинної організації Партії.

7.5.5.1. Керівним органом первинної організації Партії є збори.

7.5.5.2. Збори скликаються головою первинної організації Партії не менше одного разу на півроку. Термін скликання зборів – не пізніше 30 діб від дня прийняття рішення про їх скликання.

Позачергові збори скликаються не пізніше 15 діб від дня прийняття рішення про їх скликання:

за вимогою не менше однієї третини первинних осередків Партії, об’єднаних у первинну організацію Партії;

за вимогою Голови Політичної Ради організації Партії районного рівня.

7.5.5.3. Збори первинної організації правомочні, якщо на них присутні більше половини членів Партії, об’єднаних у цю організацію. Рішення зборів приймається простою більшістю голосів присутніх. Форма голосування визначається зборами,

7.5.5.4. До компетенції зборів первинної організації відноситься:

 • прийняття планів роботи первинної організації Партії;
 • вироблення і представлення Політичній Раді організації Партії районного рівня пропозицій з напрямків діяльності відповідної організації Партії районного рівня;
 • затвердження звітів Голови первинної організації Партії;
 • обрання делегатів на конференцію організації Партії районного рівня;
 • обрання керівника первинної організації Партії;
 • прийняття рішень з інших питань діяльності первинної організації.

7.5.6. Керівник первинної організації Партії.

7.5.6.1. Керівник первинної організації Партії обирається зборами первинної організації Партії за пропозицією Політичної Ради організації Партії районного рівня терміном на два роки з числа керівників партійних осередків Партії, що входять до складу первинної організації Партії.

7.5.6.2. Керівник первинної організації Партії:

здійснює керівництво первинною організацією Партії,

скликує та веде збори первинної організації Партії;

звітує про роботу первинної організації Партії перед керівними органами відповідної організації Партії районного рівня, зборами первинної організації Партії:;

вносить пропозиції щодо кандидатур на вибори депутатів в органи місцевого самоврядування відповідного рівня;

здійснює інші повноваження щодо керівництва діяльністю первинної організації Партії.

 

7.6. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ.

7.6.1. Первинні осередки Партії створюються та діють на підставі Статуту Партії.

7.6.2. Первинні осередки Партії можуть входити безпосередньо до складу організації Партії районного рівня у випадку, якщо на території знаходження первинного осередку Партії відсутні первинні організації Партії.

7.6.3. Первинні осередки Партії можуть бути ліквідовані за рішенням Політичної Ради організації Партії районного рівня.

7.6.4. Збори первинних осередків Партії.

7.6.4.1. Керівним органом первинних осередків Партії є збори його членів.

7.6.4.2. Збори скликаються головою первинного осередку Партії не рідше одного разу на 3 місяці. Термін скликання зборів не пізніше 30 діб від прийняття рішення про їх скликання.

Позачергові збори скликаються не пізніше 15 діб від дня прийняття рішення про їх скликання за вимогою:

не менш однієї третини членів Партії, об’єднаних у первинний осередок Партії;

голови первинного осередку Партії;

голови первинної організації Партії;

голови Політичної Ради організації Партії районного рівня.

Збори первинного осередку Партії правомочні, якщо на них присутні більше половини членів Партії, об’єднаних у первинний осередок Партії.

Рішення зборів приймається простою більшістю голосів присутніх. Форма голосування визначається зборами.

7.6.4.3. До компетенції зборів первинного осередку Партії відноситься:

прийняття планів роботи первинного осередку Партії;

вироблення і представлення первинній організації Партії або організації Партії районного рівня (у випадку відсутності в її складі первинних організацій) пропозицій з напрямків діяльності первинної організації Партії або організації Партії районного рівня:

затвердження звітів Голови первинного осередку Партії;

обрання делегатів на конференцію організації Партії районного рівня:

обрання керівника первинного осередку Партії;

обрання скарбника первинного осередку Партії;

прийняття рішень з інших питань діяльності первинного осередку Партії.

7.6.5. Керівник первинного осередку Партії.

7.6.5.1. Керівник первинного осередку Партії обирається зборами первинного осередку Партії за пропозицією Політичної Ради відповідної організації Партії районного рівня терміном на один рік.

7.6.5.2. Керівник первинного осередку Партії:

 • здійснює керівництво діяльністю первинного осередку Партії:
 • скликує і веде збори первинного осередку Партії;
 • звітує про роботу первинного осередку Партії перед керівними органами первинної організації, відповідної організації Партії районного рівня (у випадку відсутності в її складі первинних організацій);
 • здійснює інші повноваження в рамках керівництва діяльністю первинного осередку Партії.

7.6.6. Контрольно-ревізійним органом первинного осередку Партії є скарбник.

7.6.6.1. Скарбник первинного осередку Партії обирається зборами первинного осередку Партії терміном на два роки. Повноваження скарбника можуть бути достроково припинені за рішенням зборів первинного осередку Партії.

7.6.6.2. Скарбник  первинного осередку Партії:

 • здійснює збирання партійних внесків, у відповідності до порядку, визначеного Політичною Радою Партії;
 • щорічно звітує про свою роботу перед керівними органами первинного осередку Партії, керівними органами відповідної організації Партії районного рівня (у випадку відсутності в її складі первинних організацій);
 • розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що перебувають на обліку у первинного осередку Партії, й приймає рішення щодо них;
 • за результатами проведення перевірки складає висновок.

 

VIII. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПАРТІЇ

 

8.1. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

8.2. Власником майна Партії, у тому числі майна її територіальних організацій і інших структурних утворень, є Партія в цілому.

Повноваження власника щодо майна, зокрема коштів, що є власністю Партії, здійснюється згідно зі Статутом Партії

8.3. Партія є неприбутковою організацією. Кошти та майно Партії використовуються тільки для реалізації цілей і вирішення завдань, передбачених Статутом і Програмою Партії.

Кошти Партії, її територіальних організацій та інших структурних утворень у встановленому чинним законодавством України порядку можуть використовуватись для оплати праці, преміювання, надання матеріальної допомоги членам Партії, працівникам секретаріатів Партії, територіальних організації, заохочення партійних активістів, надання благодійної допомоги. Територіальна організація Партії має право передавати іншій територіальній організації Партії в користування та володіння майно та кошти у порядку, визначеному чинним законодавством.

8.4. Джерелами коштів і майна Партії та її організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, є:

 • Внески на підтримку Партії (грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією та її організацією, пов’язаною особою Партії чи її організації, висунутим Партією чи її організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані Партії, її організації, пов’язаній особі Партії чи її організації, висунутому Партією чи її організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах);
 • майно, придбане на власні кошти;
 • пасивні доходи;
 • державне фінансування статутної діяльності Партії у порядку, встановленому законодавством України;
 • державне фінансування у формі відшкодування витрат Партії, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації у випадках та у порядку передбаченому законодавством України;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України.

8.5. Партія, а також її організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, зобов’язані відкривати рахунки в установах банків України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються Партією чи її організаціями.

Грошові внески на користь Партії, її організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції.

8.6. Право власності на кошти та інше майно Партія набуває з додержанням вимог чинного законодавства щодо обмежень у фінансуванні політичних партій.

Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії:

 • органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), яких є особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 • іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
 • незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);
 • громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
 • іншими політичними партіями;
 • фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів та послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель», протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
 • фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

8.7. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника Партії, засвідченим печаткою Партії), а також на електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті у цей самий строк.

8.8. Доходи або майно Партії не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Партії, її посадових осіб (крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Партія та її організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України.

8.9. У передбачених законодавством України випадках Партія залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Договір на проведення аудиту укладається з аудиторською фірмою на підставі розпорядження Голови Президії Політичної Ради Партії про її залучення, із дотриманням передбачених законодавством України вимог.

8.10. Розмір та порядок сплати членських внесків відбувається в порядку, встановленому чинним законодавством України та регулюються Положенням, яке затверджується Президією Політичної Ради Партії.

8.11. Майно, передане Партією територіальним організаціям в користування та володіння, залишається власністю Партії і за рішенням Президії Політичної Ради Партії підлягає поверненню.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У СТАТУТ І ПРОГРАМУ ПАРТІЇ

 

9.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Партії приймаються на З’їзді Партії, якщо за них проголосувало не менш як 2/3 від загальної кількості делегатів, які зареєстровані для участі у З’їзді.

9.2. Партія інформує відповідний центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань про зміни найменування Партії, Програми Партії, Статуту Партії, керівних органів Партії, їх адреси та місцезнаходження в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

 

10.1. Припинення діяльності Партії здійснюється шляхом її реорганізації, ліквідації (саморозпуску), анулювання реєстрації партії або заборони діяльності Партії в порядку, встановленому законодавством України.

10.2. Ліквідація (саморозпуск) Партії відбувається за рішенням З’їзду Партії, що приймається кваліфікованою більшістю, не меншою ніж три чверті від кількості делегатів, зареєстрованих для участі у З’їзді Партії. У разі прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії, З’їзд Партії визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів.

10.3. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

10.4. У разі ліквідації Партії її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.5. Після прийняття З’їздом рішення про припинення діяльності Партії припиняється діяльність усіх її організацій та первинних осередків Партії.

10.6. Кошти та майно усіх її організацій та первинних осередків Партії, що припинили свою діяльність, переходять у власність Партії.

10.7. Реорганізація Партії здійснюється в порядку, визначеному законами України.